Warunki ogólne

Jobswype poważnie traktuje ochronę danych osobowych i ściśle trzyma się reguł obowiązujących w ważnym przepisie ochrony danych. Dane osobowe na tej stronie są gromadzone jedynie w celach technicznych. W żadnym wypadku dane te nie są sprzedawane lub przekazywane osobą trzecim. Poniższa instrukcja zawiera informacje, w jaki sposób zapewniamy ochronę i jakiego typu dane, i w jakim celu, są one zbierane.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Jobswype gromadzi i przechowuje automatycznie informacje na swoim serwerze Server Log Files, te które zostaną przesłane do nas przez przeglądarkę użytkownika. Te dane nie są przypisane osobą konkretnym i są wyłącznie wykorzystywane do celów statystycznych. Ponadto, dane osobowe są zapisane tylko przy dobrowolnym ich udostepnieniu, na przykład, w ramach rejestracji, powiadomienia emaliowego lub podobnych usług.

Zmiana danych

Staramy się poprawnie zapisywać dane. Jednakże, w każdej chwili można zmienić (zaktualizować i/lub uzupełnić) dane w swoim profilu. W przypadku gdy zmiana danych nie jest możliwa, prosimy o kontakt na email podany w impressum.

Nie bierzemy odpowiedzialności za strony internetowe naszych partnerów

Na naszych stronach, odnosimy się do różnych partnerów kooperacyjnych, którzy oferują usługi na swoich stronach internetowych, i również wskazujemy strony firm, na których są wypisane oferty pracy. Te strony maja własne zasady co do ochrony danych. Za te nie ponosimy odpowiedzialności. Prosimy, wziąć pod uwagę tam istniejące zasady.

Zmiany przepisów o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany przepisów o ochronie prywatności w dowolnym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Podczas korzystania z naszego serwisu online, ważny jest czas wizyty online oraz aktualna wersja przepisów.

Korzystanie z cookies

Strony internetowe używają w różnych miejscach tak zwane cookies. Służą one do tego, by nasz serwis był łatwiejszy w obsłudze, skuteczniejszy i bezpieczniejszy. Cookies są to małe pliki tekstowe, przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Większość cookies używanych przez nas, są to tak zwane „sesyjne-cookies”. Są one automatycznie kasowane po zakończeniu wizyty. Cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów.

Prawo do informacji

W każdej chwili ma się prawo do informacji dotyczącej rejestracji własnych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy, jak i celu ich zapisania. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt. Impressum

OWH

Ogólne warunki handlowe dotyczące korzystania z oferty Jobswype.pl, w brzmieniu z dnia 1. Września 2008.

 1. Zakres i ważność
  1. Oferta strony internetowej Jobswype.pl jest produktem przedsiębiorstwa Webintegration It Service GmbH ( dlatego „integracja internetowa”), z siedziba na ulicy Stutterheistrasse 16-18, 1150 Wien, Austria
  2. Webintegration oferuje swoje usługi wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszych ogólnych warunków handlowych (OWH), OWH stosują się do wszystkich, w ramach Jobswype, zapewnionych klientowi usług i prac, jak i dostaw, oraz dla wszystkich przyszłych transakcji, nawet jeśli nie zostało zawarte co do tego konkretne odniesienie. OWH są również ważne co do nieodpłatnego korzystania z usług Jobswype. OWH nie są częścią umowy klienta, nawet jeżeli klient odwołuje do nich własne zamówienia lub dokumenty biznesowe, i jeżeli Webintegration nie przeczy jednoznacznie ich ważności
  3. Wszystkie porozumienia dotyczące dodatkowych umów, doniesień i oświadczeń, są tylko wtedy ważne, jeśli zostaną dostarczone pisemnie lub e-mailem, przy czym, w tym wypadku można rozważyć to tylko w formie pisemnej
  4. Klientami są osoby prywatne jak i przedsiębiorstwa
 2. Przedmiot świadczenia
  1. Usługą Jobswype.pl jest wyłącznie oferta pracy w Internecie. Korzystanie z ogólnodostępnych treści jest bezpłatne. Odpłatne jest korzystanie z produktów, które zostały jako płatne opisane
  2. Zakres działalności Webintegration jest oparte wyłącznie na zakresie uprawnień opisanych na stronie internetowej Jobswype.pl
  3. Webintegration świadczy usługi na podstawie aktualnego cennika internetowego albo na podstawie taryf wymienionych w ofercie. Umowa pomiędzy Webintegration i klientem rozpoczyna się po dokonaniu zamówienia online lub innego zamówienia pisemnego
  4. Serwis Jobswype.pl jest zazwyczaj dostępny 24h na dobę. Webintegration nie bierze odpowiedzialności za dostęp, wydolność sprzętu technicznego lub zakres oraz za treść usług. Webintegration, w razie swoich możliwości, poinformuje klienta o przerwach, o istotnych ograniczeniach i o przeglądach technicznych, które mogą wystąpić w celu poprawy i ulepszenia sieci. Webintegration nie gwarantuje dostępności sieci i urządzeń osób trzecich
 3. Czas trwania umowy i prawo odstąpienia
  1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, wszystkie umowy są zawarte na okres uzgodniony w wybranym produkcie. Jeżeli realizacja Webintegration, w ramach Jobswype, rozpocznie się już w trakcie ważnego prawa odstąpienia, zgodnie z ustawa o ochronie konsumentów, prawdo do odstąpienia od umowy nie istnieje
  2. Webintegration ma prawo do zawieszenia świadczenia usług dla klienta natychmiast i bez uprzedzenia, jeśli:
   • klient prowadzi nielegalne działania lub rozprzestrzenia nielegalne informacje
   • klient naruszy istotne zobowiązania umowne
   • klient wielokrotnie naruszy ogólnie przyjęte normy korzystania z sieci, w szczególności gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z jego sieci pochodzą działalności, które są albo zagrożeniem operacyjnym, lub też zagrożeniem bezpieczeństwa dla sieci, lub innych komputerów
  3. Webintegration ma prawo do natychmiastowego zakończenia umowy, jeśli:
   • występują okoliczności jak w paragrafie 2 tego punktu (III)
   • nad majątkiem klienta zostanie otwarte postepowanie dotyczące niewypłacalności, lub jeśli to postepowanie zostanie odrzucone z powodu braku dowodów
   • klient ponownie odrzuca już zatwierdzona płatność, niezależnie od tego czy istnieją jakieś uzasadnienia czy nie
  4. Webintegration wróci do spełniania swoich obowiązków, które zostały zawieszone z powodu, jaki został podany w paragrafie 2. tego Punktu (III), jeśli przyczyny zawieszenia znikną i klient pokryje koszty wstrzymania. Przerwa w świadczeniu usług, zgodnie z paragrafem (2) nie zwalnia klienta z obowiązku wypłaty odszkodowania
  5. W przypadku wycofania, świadczone usługi, lub ich cześć, należą zostać spłacone na podstawie umowy, nienaruszając roszczeń o odszkodowanie
 4. Warunki płatności
  1. Rozliczenie ma być zawarte według paragrafu II. (2). Płatność występuje na rachunek
  2. Wystawiona faktura bazuje się na taryfach podanych w umowie. Przy zmianie jakichś elementów, oplata nie zmienia się w już istniejących umowach
 5. Licencja i prawa autorskie
  1. Webintegration gwarantuje klientowi niewyłączne, nieprzenośne i niepodlegające licencji prawo do korzystania z usług. Jakiekolwiek dalsze użytkowanie jest zabronione i podlega uprawnienia. Wszelkie prawa do informacji podanej do dyspozycji, są zastrzeżone
  2. Klient ma prawo korzystać z oferty tylko dla własnych celów, w związku z celem stosowania
  3. Klientowi jest zabronione kopiowanie danych umownych jak i ich części, z wyjątkiem gdy prawa autorskie wyraźnie to przewidują
  4. Rozwijanie lub produkowanie podobnych danych wykorzystanych z tejże umowy jest zabronione
  5. Każde zobowiązanie zawarte w paragrafie tej umowy jest również ważne po zakończeniu umowy. Klient zobowiązuje pracowników lub odwołane osoby do obowiązków, których się podjął, w szczególności tych zawartych w tym paragrafie
 6. Gwarancja i odszkodowanie
  1. Klient, przed pojęciem umowy, powinien się zapoznać z działalnością usług Webintegration i w szczególności z zakresem usług .Na podstawie tej wiedzy Klient wybiera określona przez siebie usługę, w sektorze prywatnym lub kooperacyjnym. Przed podjęciem umowy, przy wątpliwościach, klient powinien poinformować się u pracowników Webintegration lub u osób trzecich. Żądania klienta wymagane są w formie pisemnej
  2. Webintegration świadczy usługi na podstawie ogólnego stanu techniki. Nawet przy dokładnym oprogramowaniu, ze względu na stan techniki, błędy nie są wykluczone
  3. Webintegration, w ramach Jobswype.pl, zastrzega sobie zmian, uzupełnień lub usunięć, bez jakichkolwiek zawiadomień, niezależnie czy chodzi tu o części strony internetowej lub o całą ofertę
  4. Webintegration nie gwarantuje osiągniecia oczekiwanych kliknięć i wyświetleń w stosunku do ogłoszeń i reklam. Webintegration nie gwarantuje aktualności danych i innych informacji osób trzecich
  5. Webintegration, na podstawie natury Internetu, nie gwarantuje uwzględnienia dostępnych danych na wszystkich powierzchniach geograficznych
  6. Webintegration nie ponosi się odpowiedzialności:
   • za prawidłową, kompletna i terminowa transmisje danych
   • za ciągła dostępność usług lub polaczenia internetowego
   • za treść lub prawidłowość danych które pochodzą od osób trzecich
   • za treść i autorstwo podanych informacji lub danych pochodzących od osób trzecich, w szczególności w związku ze stronami internetowymi
  7. Gwarancja, co do niedbalstwa organów, pracowników i osób pomocnych w wykonywaniu zobowiązania, jest wykluczona
  8. Ponadto, gwarancja jest wykluczona w odniesieniu co do następujących szkód: utrata wartości firmy oraz stosunków gospodarczych, przerwa w produkcji, szkody majątkowe, szkody pośrednie, szkody wtórne oraz szkody wynikające z roszczeń osób trzecich. To wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje, w rozumieniu ustawy o ochronie konsumenta, w przypadku rażącego zaniedbania lub działania zamierzonego ze strony organów Webintegration, ich pracowników lub osób pomocnych w wykonywaniu zobowiązania
 7. Ochrona danych
  1. Webintegration może korzystać z danych pośrednich, tych które są niezbędne do wykonywania połączeń oraz rozliczeń w wynagrodzeniu, zgodnie z prawem telekomunikacyjnym (PT)
  2. Webintegration, zgodnie z PT ma prawo do zapisywania danych podstawowych klienta, takich jak: tytuł, imię, nazwisko, data urodzenia, firma, adres, branża, email, numer telefonu oraz fax, nazwa zawodu, data zapytania, płatność, wpływ zapłaty i sprawozdawczość finansowa. Te dane będą skasowana po zakończeniu umowy, chyba że wymagane jest zapisanie danych do wykonania zobowiązań prawnych, lub do egzekwowania zaległych należności. Webintegration nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim
 8. Obowiązki klienta
  1. Klient gwarantuje poprawność, aktualność i zgodność treści danych przez niego dostarczonych, i gwarantuje, że są one wolne od praw osoby trzeciej. W razie naruszenia lub nadużycia praw przez klienta, jest on zobowiązany do całkowitego pokrycia szkód i kosztów, są to również wszystkie opłaty prawne i śledcze. Jeśli klient rozpozna swoje nielegalne działanie, jest on zobowiązany do poinformowania Webintegration
  2. Klient zobowiązuje się do zachowania danych dostępu w tajemnicy, lub też do bezpośredniej ich zmiany, w razie podejrzeń o nieautoryzowanym dostępie
  3. Klient ponosi odpowiedzialność za niezachowanie w poufności danych dostępu lub za przekazanie tych danych osobą trzecim. Każde podejrzenie o nieuprawnione użytkowanie jego danych dostępu musi być natychmiast zgłoszone
  4. Do ustawienia reklam i innych ogłoszeń wymagane jest dostarczenie potrzebnych danych i informacji ze strony klienta, biorąc pod uwagę odpowiedni czas umowy
  5. Obie strony umowy są zobowiązane do poufnego użytkowania informacji
 9. Postanowienia ogólne
  1. Ze strony klienta, osoba trzecia może wstąpić do umowy, tylko za pisemną zgodą Webintegration. Klient może powierzyć dostęp osobą trzecim, tylko po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia co do stałego lub tymczasowego pozwolenia użytku
  2. Webintegration ma prawo zlecać inne firmy do świadczenia usług w ramach tej umowy
  3. Jeśli części sformułowań lub poszczególne fragmenty staną się nieskuteczne, przestana obowiązywać lub ich wyegzekwowanie będzie niemożliwe, to należy zastosować się do postanowień maksymalnie zbliżonych do nich z punktu widzenia handlowego i prawnego
  4. Klient może wnieść roszczenie z własnymi wymaganiami tylko wtedy, gdy zostało to prawomocnie ustalone lub zaakceptowane przez Webintegration. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania dla konsumenta, na podstawie ustawy o ochronie konsumentów
  5. Wyłączną jurysdykcja jest Wiedeń, z wyjątkiem skarg przeciw konsumentom, w ramach ustawy o ochronie konsumentów, których miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu jest w kraju lub są zatrudnieni w kraju
  6. Obowiązują wyłącznie przepisy prawa austriackiego